fbpx

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1.DEFINICJE

 

 • OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Desto Anna Stodulska z siedzibą w Krakowie.
 • Sprzedający – Desto Anna Stodulska z siedzibą w Krakowie, 31-580 Kraków, ul. Wężyka 7, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 6262/2002, NIP: 945-148-07-45.A
 • Kupujący – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba prawna dokonująca zakupu Towaru u Sprzedawcy.
 • Strony – za strony niniejszej umowy uważa się Sprzedającego i Kupującego.
 • Umowa Sprzedaży – transakcja sprzedaży Towarów zawierana w drodze złożenia Zamówienia zgodnie z niniejszym OWS bądź w szczególnych przypadkach poprzez podpisanie odrębnego, porozumienia na piśmie.
 • Zamówienie standardowe – zamówienie na Towar znajdujący się w magazynie Sprzedawcy.
 • Zamówienie niestandardowe – zamówienie na Towar nie znajdujący się w magazynie Sprzedawcy.
 • Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 • Forma pisemna – za formę równoważną formie pisemnej, o której mowa w art. 78 Kodeksu cywilnego, uznaje się wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile zawiera ona dane należycie identyfikujące nadawcę (imię i nazwisko, numer telefonu) i korzysta z adresu zawierającego domenę firmową Sprzedającego lub Kupującego.
 • Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami).
 • Dostawa – dostarczenie towarów lub usług pod wskazany adres z zamówienia, lub do siedziby firmy.

 

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. OWS określają zasady zawierania umów sprzedaży Towarów, o ile Sprzedawca nie umówił się inaczej z Kupującym na piśmie. Jeżeli Sprzedawca uzgodnił z Kupującym zasady sprzedaży w odrębnej umowie, do transakcji w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia tejże umowy, a w zakresie nieuregulowanym stosuje się niniejsze OWS. W razie sprzeczności treści umowy z niniejszymi OWS stosuje się postanowienia umowy.

 

 1. Klientów z którymi firma Desto Anna Stodulska ma podpisane umowy handlowe, OWS dotyczą tylko w zakresie nieuregulowanym przez zapisy tych umów.

 

 1. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej desto.pl

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do OWS.

 

3.CENY

 

 1. Termin związania ofertą określa treść oferty złożonej przez Sprzedawcę Kupującemu.

 

 1. Ceny podawane przez Sprzedającego w ofercie są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących stawek.

 

 1. Ceny określone w cennikach lub ofertach wysłanych drogą pisemną lub mailową albo w inny sposób doręczonych kontrahentom są wiążące do upływu wskazanego w nich terminu. Niezależnie od powyższego ceny zawarte w danym cenniku przestają być wiążące z chwilą powiadomienia kontrahenta przez Sprzedającego drogą pisemną lub mailową o odwołaniu lub zmianie cen wskazanych w tym cenniku albo w chwili doręczenia kontrahentowi drogą pisemną lub mailową nowego cennika. Do cen podanych w cennikach należy doliczyć podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki. Jeżeli ceny podane są w walucie obcej, to wówczas Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ich w walucie z oferty lub równowartości w polskich złotych. Sposób przeliczenie z danej waluty na PLN jest każdorazowo określony w ofercie.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie w przypadku, gdy wartość zamówienia ulegnie pomniejszeniu przez Kupującego, do podwyższenia ceny, zmiany innych warunków handlowych i harmonogramu dostaw lub odstąpienia od umowy w całości lub w części.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo dostosowania uzgodnionych cen w przypadku zmiany kursów wymiany, wzrostu cen materiałów, zmiany wynagrodzeń, interwencji rządowych lub innych okoliczności poza kontrolą Sprzedającego

 

4.OFERTA, PRZYJĘCIE OFERTY, ZAMÓWIENIE

 

 1. Kupujący przyjmuje ofertę poprzez złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWS Sprzedającego.

 

 1. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
 2. Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
 3. Numer NIP,
 4. Wskazanie nr oferty, jeśli dotyczy,
 5. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
 6. Ilość zamówionego towaru,
 7. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.

 

 1. Warunkiem sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego ( w formie e-mail lub listownie na adres siedziby firmy). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

 

 1. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.

 

 1. W przypadku zamówienia składanego u Sprzedającego po raz pierwszy Kupujący załącza do niego kopię dokumentów rejestrowych.

 

 1. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Sprzedającego odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.

 

 1. Dokumentacja związana z zamówieniem pozostaje własnością Sprzedawcy. Dokumentacja oraz zamówienie nie może być kopiowane ani udostępniane przez Kupującego osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

 1. Wszelkie zmiany zamówienia dokonane przez Kupującego traktowane są jak przedstawienie nowego zamówienia.

 

 1. Kupujący nie ma prawa odstąpić od realizacji zamówienia, jednakże Sprzedający może wyrazić zgodę na takie odstąpienie.

 

 1. Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu listę osób upoważnionych do składania zamówień i odbioru towaru w jego imieniu, zawierającą: imiona i nazwiska osób upoważnionych. Jeżeli Kupujący ma zamiar składać zamówienia w formie elektronicznej stosowna lista upoważnionych musi zawierać adres elektroniczny osoby upoważnionej. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia w/w listy do siedziby lub oddziału Sprzedającego przed realizacją pierwszego zamówienia , jak również jest zobowiązany do dokonywania aktualizacji listy.

 

 1. Zamówienie niestandardowe. Złożenie zamówienia niestandardowego przez Kupującego wymaga zachowania formy pisemnej oraz może wymagać uiszczenia zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 30% zamówienia brutto , na którą Sprzedający wystawia fakturę VAT. W przypadku zamówień niestandardowych termin realizacji zamówienia jest każdorazowo potwierdzany przez Sprzedającego.

 

 1. W razie, gdy Sprzedający poweźmie wątpliwość, co do stanu majątkowego Kupującego, bądź Kupujący opóźni się z zapłatą za dostarczony wcześniej towar, Sprzedający ma prawo powstrzymać się z dalszym dostarczaniem towarów, żądając odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty w ciągu 3 dni, a po upływie tego terminu od umowy odstąpić.

 

 1. W przypadku złożenia przez Kupującego wadliwego zamówienia (tj. niezgodnego z OWS, wzorem ramowej umowy sprzedaży lub otrzymanym cennikiem) lub też w przypadku wątpliwości Sprzedającego co do treści zamówienia, Sprzedający, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, poinformuje o tym fakcie Kupującego, który zmodyfikuje swoje zamówienie i prześle je w formie pisemnej lub innej uzgodnionej zwyczajowo przez obydwie strony ponownie do Sprzedającego. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Kupujący złożył zamówienie w dniu doręczenia Sprzedającemu zmodyfikowanego zamówienia, o ile Kupujący poprawił wszystkie błędy uniemożliwiające albo utrudniające jego wcześniejszą akceptację i realizację przez Sprzedającego. Złożenie wadliwego Zamówienia nie prowadzi do zawarcia Umowy.

 

5.Warunki płatności

 

 1. Zgłoszenie reklamacji przedmiotu dostawy lub usługi nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar lub usługę bądź za ich część.

 

 1. Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty, z chwilą odebrania Towaru przez Kupującego chyba że co innego wynika z treści oferty Sprzedawcy lub odrębnej umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. O ile Strony nie umówiły się inaczej na piśmie, termin płatności jest liczony od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę.

 

 1. Sprzedawca może przyznać Kupującemu kredyt kupiecki. W celu uzyskania Kredytu kupieckiego Kupujący zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy wniosek którego wzór stanowi Załącznik nr 1 oraz przesłać skanem komplet dokumentów do takiego wniosku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających sytuację finansową Kupującego oraz prawo do uzależnienia przyznania limitu kredytu kupieckiego od ustanowienia stosownego zabezpieczenia.

 

 1. Kwota kredytu kupieckiego stanowić będzie maksymalną wartość zadłużenia Kupującego wobec Sprzedawcy wynikającego z tytułu zamówień. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w wysokości limitu kredytowego. O zmianach zostanie powiadomiony Kupujący w ogólnie przyjętej formie poprzez email lub listownie.

 

 1. W przypadku gdy zamówienia Kupującego przekroczą kwotę kredytu kupieckiego, Sprzedawca może wstrzymać realizację zamówień Kupującego do czasu zapłaty przez niego należności za zakupione urządzenia lub może żądać dodatkowych zabezpieczeń. Kupujący może również dokonywać zamówień na zasadach przedpłaty.

 

 1. W zależności od decyzji Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia należności za towar gotówką lub na rachunek bankowy podany na fakturze VAT. W przypadku polecenia przelewu, datą zapłaty jest data uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

 1. W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedawca jest uprawniony do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 $1 kodeksu cywilnego , liczonych od dna następującego po upływie terminu płatności, naliczania kosztów windykacyjnych za nieterminowe płatności oraz do wstrzymania dostaw do Kupującego.

 

 1. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, Sprzedawca ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły.

 

 1. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych.

 

 1. Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty za wcześniej zamówiony towar. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Sprzedający  zażąda od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych oraz może żądać odszkodowania w wysokości poniesionych strat z tego tytułu.

 

6.Dostawy i odbiory towarów

 

 1. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w ustalonym terminie.

 

 1. Wydanie zamówionego Towaru Kupującemu może odbywać się w obsługującej Kupującego hurtowni Sprzedawcy. Z chwilą wydania Towaru Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej, przechodzą na Kupującego ciężary i korzyści związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

 

 1. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego ma obowiązek skontrolowania i potwierdzenia swoim czytelnym podpisem na dokumencie dostawy (list przewozowy, WZ – specyfikacja wysyłkowa, faktura) zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie jego odbioru.

 

 1. Sprzedawca zachowuje prawo do realizacji dostawy częściowej.

 

 1. Dostawę uznaje się za zrealizowaną:
 2. w przypadku odbioru własnym transportem – z chwilą zakończenia załadunku Towarów,
 3. w przypadku transportu organizowanego przez Sprzedającego – niezwłocznie z chwilą dowozu Towarów do miejsca dostawy i przed rozpoczęciem rozładunku.

 

 1. Sprzedawca może dostarczyć towar Kupującemu za pośrednictwem działających na zlecenie Sprzedawcy zewnętrznych firm spedycyjnych/transportowych po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Kupującym. W przypadku, gdy będzie to konieczne, Sprzedawca może opłacić z góry koszt transportu i obciążyć nimi Kupującego umieszczając je, jako osobną pozycję na fakturze.
 2. Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze sprawdzić, czy stan opakowania urządzeń nie wskazuje na otwieranie w trakcie transportu i czy przesyłka nie została uszkodzona w czasie transportu w taki sposób, że mogło to wpłynąć na uszkodzenie zapakowanych urządzeń. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń związanych z tymi czynnościami, Kupujący zobowiązany jest poczynić odpowiednią wzmiankę w protokole reklamacyjnym lub dokumencie przewozowym w chwili odbioru przesyłki od przewoźnika, pod rygorem utraty prawa zgłaszania zastrzeżeń w powyższym zakresie w terminie późniejszym.
 1. W przypadku wykrycia wady jakościowej lub ilościowej po odebraniu dostawy Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności nie ma prawa do użycia kwestionowanego towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

 

 1. Kupujący zobowiązany jest na odbiór ilościowy towaru w dniu jego  W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń powstałych w związku z tymi czynnościami, Kupujący ma obowiązek wypełnić i przesłać email PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY. (Załącznik numer 2)

 

 1. W przypadku nieodebrania towaru, Sprzedający może żądać od Kupującego zwrotu kosztów transportu i zapłaty wynagrodzenia za magazynowanie towaru. W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia za magazynowanie nieodebranego towaru będzie wynosiła 1 % wartości netto nieodebranego towaru za każdy dzień jego magazynowania. Nieodebranie towaru przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłacenia jego ceny chyba, że Strony umówią się inaczej.

 

 1. Sprzedawca nie odpowiada za żadne opóźnienie dostawy lub niemożliwość jej wykonania wynikłe (bezpośrednio lub pośrednio) z przyczyn leżących po stronie producenta i firmy spedycyjnej w szczególności takich jak: klęski żywiołowe ,stany nadzwyczajne, wojny, terroryzm, wypadki, eksplozje, awarie jądrowe, awarie maszyn i urządzeń, sabotaż, strajki lub inne zakłócenia w dostępności siły roboczej (niezależne od zasadności żądań) akty urzędowe lub zaniechania władz państwowych, przeciążenie portów, braki w dostawach, urządzeniach, paliwie lub zasilaniu, istotne braki w środkach transportu lub jakiekolwiek inne przyczyny, które są poza kontrolą Sprzedawcy i które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub niezmiernie uciążliwe.
 1. Wysyłki zwrotne Towarów są wykluczone bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 2. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowanych  odsetek za opóźnienie płatności, posiadanie względem Sprzedawcy innych zaległych zobowiązań przez Kupującego, realizacja kolejnych dostaw może zostać przez Sprzedającego wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.
 1. Odbiory towaru w siedzibie firmy, realizowane będą wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00, chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę na odbiór w innym terminie.

 

 1. Kupujący dostarczy kompletne dane potrzebne do sporządzenia dokumentów celnych/importowych. W przypadku ich nie otrzymania od Kupującego, Sprzedający nie będzie odpowiedzialny ze ewentualne grzywny, różnice w stawkach cła w imporcie do kraju docelowego i inne konsekwencje wynikające z błędnej lub niepełnej dokumentacji.

 

 1. Sprzedawca dostarcza Towar zgodnie z zamówieniem i nie bierze odpowiedzialności za dalsze jego wykorzystanie, tym bardziej za wykorzystanie niezgodne z jego przeznaczeniem.

 

 1. Odpowiedzialnością z tytułu następstw nieprawidłowego składowania Towaru Sprzedawca obciąża Kupującego

 

7.Gwarancja i Rękojmia

 

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na warunkach gwarancji udzielonej Sprzedającemu przez jego dostawcę. Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku , gdy Kupujący i ostateczny odbiorca towaru w pełni przestrzegają warunków składowania, montażu, obsługi, użytkowania i innych zasad prawidłowego używania dostarczonego Towaru.

 

 1. Gwarancja nie obejmuje:
 2. Naturalnego zużycia zespołów lub części urządzeń;
 3. Uszkodzeń towaru spowodowanych przez użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją korzystania z towaru lub jego obsługi, co dotyczy również jego zamontowania, instalacji i konserwacji;
 4. Uszkodzenia towaru spowodowanego jego użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności poprzez niestosowanie się do instrukcji obsługi;
 5. Uszkodzeń towaru spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
 6. Uszkodzeń towaru powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione;
 7. Przeróbek i zmian konstrukcyjnych.
 8. Roszczeń dot. części i ich elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu w następstwie eksploatacji.

 

 

8.Reklamacje

 

 1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia Towaru w dniu jego odbioru, pod względem zgodności z zamówieniem co do rodzaju jak i ilości Towaru. W przypadku , gdy po dokonaniu sprawdzenia okaże się, iż dostawa jest niezgodna z zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę maksymalnie do 3 dni .

 

 1. Brak zgłoszenia reklamacji w terminie opisanym w ust.1 lub brak wymaganych informacji powoduje utratę przez Kupującego uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

 

 1. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i przesłana w formie pisemnej (możliwy mail) do siedziby Sprzedawcy oraz powinna wskazywać nr faktury VAT, na której wyszczególniony jest Towar objęty reklamacją.
 2. Reklamowany produkt należy dostarczyć  pod wskazany przez Sprzedającego adres na  koszt Kupującego.
 3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający może według swego uznania wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w zastosowanym towarze lub zwrócić równowartość ceny, jaką Kupujący uprzednio zapłacił za reklamowany towar. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat. W przypadku gdy kupujący będzie chciał otrzymać nowy towar na zastępstwo reklamowanego to Sprzedający może wysłać nowy towar i wystawi do niego fakturę a w przypadku uznania reklamacji zostanie wystawiona faktura korekta. Kupujący ma obowiązek nie wstrzymywać płatności za fakturę do wyjaśnienia reklamacji.
 4. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności.

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z jago winy tylko do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, nie więcej jednak niż wynosi wartość Towaru objętego reklamacją. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone przez Kupującego korzyści.

 

 1. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Sprzedający może żądać pokrycia przez Kupującego poniesionych przez Sprzedającego kosztów postępowania reklamacyjnego, a w szczególności kosztów transportu oraz ekspertyz.

 

 1. Wszelkie reklamacje ze strony Kupującego zostaną odrzucone, jeśli:
 2. Dostarczone towary były magazynowane lub używane niewłaściwie
 3. Kupujący nie poinformował Sprzedającego o zaistniałej szkodzie (domniemanej wadzie) w sposób przewidziany w ust. 4 powyżej oraz w terminie określonym w ust. 2 lub nie dopuścił do sprawdzenia towaru

 

 1. Wszelkie rekomendacje i porady dawane Kupującemu przez Sprzedającego czynione są w dobrej wierze, ale nie wiążą się z przyjmowaniem jakichkolwiek zobowiązań przez Sprzedającego.

 

 1. Sprzedający jest zobowiązany rozpoznać reklamację i powiadomić Kupującego o sposobie jej załatwienia w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Kupujący nie dopełni obowiązków reklamacyjnych, wskazany termin rozpoznania reklamacji zostanie wydłużony o termin, w którym Kupujący dopełni brakujące obowiązki reklamacyjne. Jeżeli rozpoznanie reklamacji uzależnione jest od decyzji producenta towaru, do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu oczekiwania na wydanie opinii przez producenta.

 

 1. Reklamacje składane telefonicznie nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

 

 1. Jawne wady Towaru powinny zostać zgłoszone przed zamontowaniem produktu, ponieważ Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody będące następstwem użytkowania wadliwego Towaru. Użytkowanie uszkodzonego Towaru jest zabronione, ponieważ może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla Kupującego oraz zwiększyć zakres kosztów naprawy, które pokrywa Kupujący.

 

 1. W przypadku stwierdzenia wady wyrobu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do poniesienia kosztów demontażu i ponownego montażu Towaru.

 

 1. Łączne zobowiązania Sprzedawcy wynikające z gwarancji ograniczają się do kwoty nie przekraczającej wysokości ceny zakupu samego Towaru wykazującego wady. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z powodu działań reklamacyjnych i opóźnień w dostawach, w tym za utracone korzyści, zyski i inne straty.

 

9.Zwrot towaru

 

 1. Kupujący jest uprawniony do dokonania zwrotu towaru za zgodą Sprzedającego i pod warunkiem braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń towaru i jego opakowania oraz pokrycia pełnych kosztów transportu zwracanego towaru do magazynu, z którego nastąpiła dostawa dla Kupującego.

 

 1. Zgoda na zwrot Towaru nie wynikający z winy Sprzedającego oznacza, że Sprzedający po wystawieniu korekty na zakupiony Towar, będzie uprawniony do wystawienia noty obciążeniowej o wartości odpowiadającej 20% ceny nabycia towaru przez Kupującego , a Kupujący będzie zobowiązany do jej opłacenia.

 

 1. Towar sprzedany w oparciu o zamówienie niestandardowe nie podlega zwrotowi.

 

10.Warunki zwrotu opakowań

 

 1. Opakowania rotacyjne (bębny kablowe, szpule do przewodów emaliowanych , palety itp.) są sprzedawane Kupującemu. Opakowanie jest sprzedawane Kupującemu w momencie sprzedaży wyrobu znajdującego się w tym opakowaniu.

 

 1. Kupujący ma prawo do zwrotu zafakturowanego opakowania do Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi warunkami.
 2. a) Zwrot w terminie do 120 dni od daty wystawienia faktury, Kupującemu zostanie wystawiona korekta faktury na 100% wartości opakowania
 3. b) Zwrot w terminie 121 dni do 270 dnia od daty wystawienia faktury, Kupującemu zostanie wystawiona korekta faktury na 50% wartości opakowania.

– na opakowania zwrócone po terminie wskazanym w ppkt. b Kupującemu nie zostanie wystawiona korekta

– opakowania uszkodzone lub zniszczone nie podlegają zwrotowi a tym samym Kupujący nie otrzyma korekty faktury na wspomniane opakowania.

 

 

11.Odpowiedzialność Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą należności na rzecz Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca może odstąpić od umów dotyczących zamówień, których realizacja powoduje przekroczenie wysokości przyznanego limitu kredytu kupieckiego lub gdy wyczerpanie limitu nastąpiło na skutek przekroczenia terminów płatności albo gdy realizacja zamówienia nastąpić ma w ramach przyznanego limitu kredytowego, a Kupujący opóźnia się z zapłatą istniejących w ramach limitu należności.

 

 1. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym przypadku otrzymania informacji uzasadniających powstanie wątpliwości dotyczących istnienia płynności finansowej lub dobrej kondycji ekonomicznej Kupującego i na bazie tych informacji Sprzedawca ma powody przypuszczać, iż Odbiorca nie będzie w stanie dokonać zapłaty.

 

 1. Uprawnienia Sprzedawcy do odstąpienia od umowy opisane w pkt. 1-3 powyżej, mogą zostać zrealizowane przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanek określonych w pkt. 2-3.

 

 1. Uprawnienia Sprzedawcy do odstąpienia od umowy nie uprawniają Kupującego do formułowania przeciwko Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń o charakterze odszkodowawczym.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kierowanie korespondencji do Kupującego na niewłaściwy adres, jeśli nie został poinformowany o jego zmianie.

 

 1. Sprzedający ma prawo do zmiany wysokości przyznanego Kupującemu kredytu kupieckiego i terminu płatności wskazanego na fakturach na podstawie bieżącej analizy obrotów z Klientem oraz przebiegu wzajemnej współpracy.

 

12.Prawa i obowiązki Kupującego

 

 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży nie później niż w dniu złożenia zamówienia lub gdy zwłoka w dostawie jest większa niż 21 dni roboczych. Jeżeli warunki zostaną przekroczone Sprzedawca ma prawo do odrzucenia rezygnacji. Nie dotyczy to zamówień niestandardowych dla których będą każdorazowo ustalane indywidualne warunki.

 

 1. Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie używał określeń, które mogłyby sugerować, iż działa jako pełnomocnik lub przedstawiciel Sprzedającego.

 

 1. Kupujący oświadcza, iż przed złożeniem stosownego zamówienia, zapoznał się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przedstawionych przez Sprzedającego, akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do ich bezwarunkowego przestrzegania i wykonania.

 

13.Siła wyższa

 

 1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wykonanie umowy w sytuacji, gdy wykonanie umowy lub jej części uniemożliwiły zdarzenia siły wyższej, za które Strony uznają w szczególności: klęskę żywiołową, pożar, powódź, uszkodzenia maszyny lub inne zakłócenie produkcji, strajk, wojnę, mobilizację, atak terrorystyczny, zakaz eksportu lub importu, brak środków transportowych , wstrzymanie (zaprzestanie) produkcji, zmiana przepisów prawa lub inne czynniki, których Sprzedawca nie może pokonać, a które uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają realizację dostawy lub jej części. Sprzedawca  ma prawo powołać się również na wyżej wymienione czynniki siły wyższej w sytuacji, gdy mają one wpływ na wypełnienie zobowiązań przez dostawcę Sprzedawcy. Również wtedy, gdy wykonanie umowy wiązałoby się dla Sprzedawcy z rażącą stratą, Sprzedawca nie będzie związany z umową. W powyższych przypadkach , Sprzedawca nie będzie zobowiązany do wyrównania strat poniesionych przez Kupującego wynikających z niewykonania umowy.

 

14.Postanowienia końcowe

 

 1. W stosunku do dostaw realizowanych na podstawie niniejszych OWS Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytuły szkód pośrednich i utraconych korzyści.

 

 1. Strony uznają za doręczone Kupującemu każde pismo, które wysłane zostało na adres wskazany w zamówieniu, a sprzedającemu na adres jego siedziby tj. Desto Anna Stodulska, ul. Wężyka 7, 31-580 Kraków.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 1. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy w terminie 14 dni od daty zaistnienia sporu, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 1. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw (w tym wierzytelności) wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z Sprzedającym na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności takiej cesji.

 

 1. Każda ze stron zobowiązuje się w imieniu własnym, a także swoich agentów i przedstawicieli oraz pracowników, traktować informacje poufne drugiej strony, jako ściśle poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim ani nie podawać ich do wiadomości osób trzecich.

 

 1. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące działalności stron, procesów, asortymentu, spraw wewnętrznych – w tym między innymi informacje techniczne, praktyczne i handlowe, które strona ujawnia drugiej stronie, bezpośrednio lub pośrednio, w formie pisemnej, ustnej lub jakiejkolwiek innej.

 

 1. Dopuszcza się ujawnienie informacji poufnych tym przedstawicielom i pracownikom strony, na rzecz, których ujawnienie jest konieczne w celu wykonania umowy. Żadna ze stron nie może wykorzystywać informacji poufnych drugiej strony do celów innych niż w celu wykonania umowy. Zobowiązania dotyczące wykorzystywania, ujawniania i zachowania w poufności nie dotyczą informacji:
 2. Które były znane stronie otrzymującej przed ich otrzymaniem od drugiej strony;
 3. Które staną się powszechnie dostępne po ich otrzymaniu przez stronę otrzymującą, nie z winy strony otrzymującej ani jej pracowników, agentów bądź przedstawicieli;
 4. Których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów prawa lub decyzji uprawnionego organu;
 5. Które były powszechnie dostępne przed ich otrzymaniem przez stronę otrzymującą;
 6. Które po ich otrzymaniu przez stronę otrzymującą, zostaną ujawnione stronie otrzymującej przez osobę trzecią uprawnioną do ich ujawnienia;
 7. Które zostały opracowane przez stronę otrzymującą niezależnie od informacji poufnych drugiej strony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

  Nie możesz znaleźć tego, czego potrzebujesz? Zadzwoń do nas pod numer +48 12 641 80 80 lub zostaw kontakt i numer telefonu – oddzwonimy.